Close

Shri. Sudhakar Maghade

Email : addi[dot]tahsildarsankh[at]gmail[dot]com
Designation : Additional Tahsildar Sankh
Phone : 02344-227234