Close

Collectors and their period

Sr. No. Name From-To
1 Shri. P.J. Chinmulgund  01/08/1949 – 11/05/1950
2 Shri. S.A. Sukatankar  12/05/1950 – 29/01/1953
3 Shri. R.V. Deshmukh  30/01/1953 – 08/04/1956
4 Shri. K.M. Mirani  09/04/1956 – 15/07/1956
5 Shri. M.T.A. Sheikh  16/07/1956 – 17/07/1957
6 Shri. R.G. Shinde  18/10/1957 – 19/07/1960
7 Shri. K. Shivram Krishnan  20/07/1960 – 11/04/1962
8 Shri. S.A. Shinde  12/04/1962 – 31/07/1964
9 Shri. K. V. Desai  31/07/1964 – 13/09/1968
10 Shri. A.A. Alavi  13/09/1968 – 04/05/1971
11 Shri. S.S. Saxena  05/05/1971 – 10/05/1973
12 Shri. Dinesh Jain  10/05/1973 – 11/09/1973
13 Shri. Navjivan Lakhanpal  12/09/1973 – 06/04/1976
14 Shri. Karunchandra Shrivastav  14/04/1976 – 19/07/1977
15 Shri. R.C. Iyyer  19/07/1977 – 18/08/1979
16 Shri. Vijaykumar Agrwal  18/08/1979 – 06/06/1981
17 Shri. Ratnakar Wagh  06/06/1981 – 27/01/1984
18 Smt. Leena Mehendale  27/01/1984 – 05/06/1985
19 Shri. Shivajirao Patil  18/06/1985 – 05/07/1987
20 Shri. S.D. Joshi  06/07/1987 – 10/04/1989
21 Shri. Shivajirao Shinde  11/04/1989 – 02/07/1991
22 Shri. Sumit Mullick  02/07/1991 – 14/06/1994
23 Shri. Sanjay Ubale  15/06/1994 – 09/12/1996
24 Shri. Nitin Kareer  13/03/1997 – 31/05/2000
25 Shri. H.R. Pawar  01/06/2000 – 09/04/2003
26 Smt. Manisha Patankar-Mhaiskar  10/04/2003 – 08/06/2006
27 Shri. Rajendra Chavan  08/06/2006 – 12/02/2009
28 Shri. Shyam Vardhane  12/02/2009 – 03/08/2012
29 Shri. Deependra Singh Kushwah  09/08/2012 – 07/02/2015
30 Shri. Shekhar Gaikwad  09/03/2015 – 07/06/2017
31 Shri. V.N. Kalam  07/06/2017 –