बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
शासकीय वाहनाचा लिलाव (जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली)

प्रकाशित : 27/06/2023

शासकीय वाहनाचा लिलाव (जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
शासकीय वाहनाचा लिलाव (जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली)

प्रकाशित : 06/06/2023

शासकीय वाहनाचा लिलाव (जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नोटीस भूसंपादन क्र ०३ सांगली

प्रकाशित : 04/05/2023

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१ (१)(४) अन्वये नोटीस

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
वारणा पाटबंधारे मोठा प्रकल्प ता. शिराळा

प्रकाशित : 10/03/2023

वारणा पाटबंधारे मोठा प्रकल्प ता. शिराळा भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
कंत्राटी वाहन चालक पदभरती

प्रकाशित : 03/03/2023

जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय येथे ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कंत्राटी म्हणून बह्यास्त्रोदयवारे / मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या अनुभवी ठेकेदार / कंपनी / संस्था…

तपशील पहा