बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
एकत्रित सामाईक सूचीमधून वगळणेत आलेले उमेदवार गट-क व गट-ड

प्रकाशित : 07/11/2022

एकत्रित सामाईक सूचीमधून वगळणेत आलेले उमेदवार गट-क व गट-ड

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भूसंपादन अधिसूचना

प्रकाशित : 16/09/2022

पुणे मिरज ब्रॉडगेज दुहेरी रेल्वे लाईन बांधणी एस आर क्र १/२०२२ मौजे ताकारी ता वाळवा    

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
कार्यालयातील जीप गाडी क्र. MZE-1865 निर्लेखित करणेबाबत

प्रकाशित : 07/09/2022

नगर रचना आणि मुल्य निर्धारण विभाग, सांगली शाखा – कार्यालयातील जीप गाडी क्र. MZE-1865 निर्लेखित करणेबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
शिराळा तालुका – पीएमकिसान ई-केवायसी प्रलंबित शेतकरी

प्रकाशित : 01/09/2022

शिराळा तालुका – पीएमकिसान ई-केवायसी प्रलंबित शेतकरी

तपशील पहा