बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
वारणा चांदोली प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे उपलब्ध असलेल्या शिल्लक भूखंडांची माहिती

प्रकाशित : 07/06/2022

वारणा चांदोली प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे उपलब्ध असलेल्या शिल्लक भूखंडांची माहिती

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
वांग, मराठवाडी, कोयना अभयारण्य, कोयना जल विद्युत प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे उपलब्ध असलेली शिल्लक जमिनीची माहिती

प्रकाशित : 07/06/2022

वांग, मराठवाडी, कोयना अभयारण्य, कोयना जल विद्युत प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे उपलब्ध असलेली शिल्लक जमिनीची माहिती

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
वारणा व चांदोली प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नवे उपलब्ध असलेली शिल्लक जमिनीची माहिती

प्रकाशित : 07/06/2022

वारणा व चांदोली प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नवे उपलब्ध असलेली शिल्लक जमिनीची माहिती

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे शिल्लक असलेल्या भूखंडांची माहिती

प्रकाशित : 07/06/2022

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे शिल्लक असलेल्या भूखंडांची माहिती

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
सांगली जिल्‍हा परिषद -पंचायत समिती प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिध्‍दी – 2022

प्रकाशित : 02/06/2022

सांगली जिल्‍हा परिषद -पंचायत समिती प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिध्‍दी – 2022

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
नैसर्गिक आपत्ती महापूर – २०१९

प्रकाशित : 25/05/2022

महानगरपालिका हद्दीतील पूरग्रस्त लाभार्थी यांचे बँक खात्यामध्ये निर्वाह भत्ता जमा न झालेले लाभार्थी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
वैधानिक लेखापरीक्षणा करीता सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक

प्रकाशित : 05/05/2022

२०२१ – २२ या वित्तीय वर्षाचे वैधानिक लेखापरीक्षणा करीता सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
ARMS सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक

प्रकाशित : 05/05/2022

२०२१ – २२ या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षणा करीता ARMS सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक.

तपशील पहा