बंद

रुग्णालये

ग्रामीण रुग्णालय, आटपाडी

आटपाडी

ईमेल : thoatpadi[at]yahoo[dot]com
दूरध्वनी : 02343-221717

ग्रामीण रुग्णालय, कडेगाव

कडेगाव

ईमेल : tho_kadegaon[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02347-242526

ग्रामीण रुग्णालय, कवठे महांकाळ

कवठे महांकाळ

ईमेल : tho_kavathemahankal[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02341-223045

ग्रामीण रुग्णालय, खानापूर

खानापूर

ईमेल : tho_vita[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02347-271056

ग्रामीण रुग्णालय, जत

जत

ईमेल : thojat[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02344-248269

ग्रामीण रुग्णालय, तासगाव

तासगाव

ईमेल : thotasgaon[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02346-242328

ग्रामीण रुग्णालय, पलूस

पलूस

ईमेल : tho_palus[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02346-226220

ग्रामीण रुग्णालय, मिरज

मिरज

ईमेल : miraj_tho[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 0233-2227490

ग्रामीण रुग्णालय, वाळवा

वाळवा

ईमेल : tho[dot]walva[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02342-224475

ग्रामीण रुग्णालय, शिराळा

शिराळा

ईमेल : tho[dot]shirala[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02345-237708