बंद

टपाल

आटपाडी पोस्ट ऑफिस

कल्लेश्वर मंदिरा जवळ, आटपाडी - ४१५ ३०१

ईमेल : atpadiso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02343-220221

उरुण इस्लामपूर पोस्ट ऑफिस

कचेरी रोड, इस्लामपूर - ४१५ ४०९

ईमेल : urunislampurso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02342-222040

कडेगाव पोस्ट ऑफिस

राम मंदिरा जवळ, कडेगाव - ४१५ ३०४

ईमेल : kadegaonso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02347-242885

कवठे महांकाळ पोस्ट ऑफिस

हिंगणगाव रोड, कवठे महांकाळ - ४१६ ४०५

ईमेल : kavathemahankalso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02341-222021

जत पोस्ट ऑफिस

लोखंडी पुला जवळ, जत - ४१६४०४

ईमेल : jathso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02344-246061

तासगाव पोस्ट ऑफिस

गणपती मंदिर जवळ, तासगाव - ४१६ ३१२

ईमेल : tasgaonmdgso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02346-240628

पलूस पोस्ट ऑफिस

कोषागार कार्यालया जवळ, पलूस - ४१६ ३१०

ईमेल : palusso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02346-226300

मिरज पोस्ट ऑफिस

रेल्वे स्टेशन जवळ, मिरज - ४१६ ४१०

ईमेल : mirajho[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 0233-2225480

विटा पोस्ट ऑफिस

नगरपालिका बिल्डींग, मायणी रोड, विटा - ४१५ ३११

ईमेल : viteso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02347-272059

शिराळा पोस्ट ऑफिस

अंबाबाई मंदिरा जवळ, शिराळा - ४१५ ४०८

ईमेल : shiralaso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02345-272121