बंद

नोटीस भूसंपादन क्र ०३ सांगली

नोटीस भूसंपादन क्र ०३ सांगली
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
नोटीस भूसंपादन क्र ०३ सांगली

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१ (१)(४) अन्वये नोटीस

03/05/2023 05/06/2023 पहा (1 MB)