पशुसंवर्धन विभाग

अ.क्र. वर्णन दिनांक संचिका
1 सधन कुक्कुट विकास गट अंतर्गत १ दिवसिय १०० पिलांचा गट वाटप (५०% अनुदान) 27/08/2018 डाऊनलोड करणेसाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 924 केबी)
2 मुक्तसंचार गोठा तयार करणे (५०% अनुदान) 27/08/2018 डाऊनलोड करणेसाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 1970 केबी)
3 विशेष घटक योजना अनुसूचित जाती (७५% अनुदान) २ दुधाळ जनावरे 27/08/2018 डाऊनलोड करणेसाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 1267 केबी)
4 विशेष घटक योजना अनुसूचित जाती (७५% अनुदान)१०+१ शेली गट 27/08/2018 डाऊनलोड करणेसाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ – 1164 केबी)