बंद

पशुसंवर्धन विभाग

अ.क्र. वर्णन अंतिम दिनांक संचिका
1 तालुकानिहाय लक्षांक (दुधाळ गट / शेळी गट) – २०१९-२० Click here to Download(PDF – 33 KB)
2 विशेष घटक योजना अनुसूचित जाती (७५% अनुदान)१०+१ शेळी गट 10/08/2019 Click here to Download(PDF – 67 KB)
3 विशेष घटक योजना अनुसूचित जाती (७५% अनुदान) २ दुधाळ जनावरे 10/08/2019 Click here to Download(PDF – 68KB)
4 तालुकानिहाय लक्षांक (१ दिवसिय १०० पिलांचा गट वाटप ५०% अनुदान) – २०१९-२० Click here to Download(PDF – 245 KB)
5 सधन कुक्कुट विकास गट अंतर्गत १ दिवसिय १०० पिलांचा गट वाटप (५०% अनुदान) 16/08/2019 Click here to Download(PDF – 1051 KB)
6 लाभार्थी स्वयंघोषणापत्र वरील सर्व योजनांसाठी लागू Click here to Download(PDF – 34 KB)