बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय - विभाग प्रमुख

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
श्री. अभिजीत चौधरी (भा.प्र.से.)जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारीsanglicollector[at]gmail[dot]com0233-2602001
श्री. गोपीचंद कदमअप्पर जिल्हाधिकारीsangliadc[at]gmail[dot]com0233-2602889
श्री. विवेक आगवणेअप्पर जिल्हाधिकारीsangliadc[at]gmail[dot]com0233-2602889
श्रीमती. मोसमी बर्डे-चौगुलेनिवासी उपजिल्हाधिकारीsanglirdc[at]gmail[dot]com0233-2600059
श्रीमती. वसुंधरा बारवेजिल्हा पुरवठा अधिकारीdsosangli01[at]gmail[dot]com0233-2600512
श्रीमती. स्वाती देशमुखउपजिल्हाधिकारी, निवडणूकdydeosangli[at]gmail[dot]com0233-2600660
श्री. विवेक आगवणेउपजिल्हाधिकारी, रोहयोdcegs[dot]sangli[at]gmail[dot]com0233-2600707
श्री.अरविंद लाटकरउपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसनsanglidro[at]gmail[dot]com0233-2600019
श्री. विवेक आगवणेएस.एल.ए.ओ. क्र.१dycollslao1[at]gmail[dot]com9422400073
श्री. प्रशांत आवटेएस.एल.ए.ओ. क्र.६dycollslao6[at]gmail[dot]com

जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
श्री. समीर शिंगटेउपविभागीय अधिकारी, मिरजsdomiraj[at]gmail[dot]com8275913934
श्री. रणजीत देसाईतहसिलदार मिरजmirajtahsildar[at]gmail[dot]com7798889000
श्री. बी. जी. गोरेतहसिलदार क. महांकाळkmtahsildar[at]gmail[dot]com9049001472
श्रीमती. कल्‍पना ढवळेतहसिलदार तासगावtastahsildar[at]gmail[dot]com02346-250630
श्री. प्रशांत आवटेउपविभागीय अधिकारी, जतsdojath5[at]gmail[dot]com02344-246134
श्री. सचिन पाटीलतहसिलदार जतjathtahsildar[at]gmail[dot]com02344-246234
श्री. शंकरराव बर्गेउपविभागीय अधिकारी, विटाsdovita[at]gmail[dot]com02347-272777
श्री. ऋषिकेश शेळकेतहसिलदार खानापूर विटाtahsildarvita[at]gmail[dot]com9623596627
श्री. सचिन लंगुटेतहसिलदार आटपाडीatpadithasildar[at]gmail[dot]com7387433462
श्री. गणेश मरकडउपविभागीय अधिकारी, कडेगावsdokadegaon[at]gmail[dot]com02347-242624