बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय - विभाग प्रमुख

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
श्री. अभिजीत चौधरी (भा.प्र.से.)जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारीsanglicollector[at]gmail[dot]com0233-2602001
श्री. गोपीचंद कदमअप्पर जिल्हाधिकारीsangliadc[at]gmail[dot]com0233-2602889
श्री. विवेक आगवणेअप्पर जिल्हाधिकारीsangliadc[at]gmail[dot]com0233-2602889
डॉ. विजय देशमुखनिवासी उपजिल्हाधिकारीsanglirdc[at]gmail[dot]com0233-2600059
श्रीमती. वसुंधरा बारवेजिल्हा पुरवठा अधिकारीdsosangli01[at]gmail[dot]com0233-2600512
श्री. मिनाज मुल्लाउपजिल्हाधिकारी, निवडणूकdydeosangli[at]gmail[dot]com0233-2600660
श्रीमती. किरण कुलकर्णीउपजिल्हाधिकारी, रोहयोdcegs[dot]sangli[at]gmail[dot]com0233-2600707
श्री.अरविंद लाटकरउपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसनsanglidro[at]gmail[dot]com0233-2600019
श्री. विवेक आगवणेएस.एल.ए.ओ. क्र.१dycollslao1[at]gmail[dot]com9422400073
श्री. तुषार ठोंबरेएस.एल.ए.ओ. क्र.६dycollslao6[at]gmail[dot]com

जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
श्री. विकास खरातउपविभागीय अधिकारी, मिरजsdomiraj[at]gmail[dot]com8275913934
श्री. शरद पाटीलतहसिलदार मिरजmirajtahsildar[at]gmail[dot]com7798889000
श्रीमती. शिल्पा ठोकडेतहसिलदार क. महांकाळkmtahsildar[at]gmail[dot]com9049001472
श्रीमती. कल्‍पना ढवळेतहसिलदार तासगावtastahsildar[at]gmail[dot]com02346-250630
श्री. तुषार ठोंबरेउपविभागीय अधिकारी, जतsdojath5[at]gmail[dot]com02344-246134
श्री. सचिन पाटीलतहसिलदार जतjathtahsildar[at]gmail[dot]com02344-246234
श्रीमती. अश्विनी जिरंगेउपविभागीय अधिकारी, विटाsdovita[at]gmail[dot]com02347-272777
श्रीमती. रंजना उंबरहंडेतहसिलदार खानापूर विटाtahsildarvita[at]gmail[dot]com9623596627
श्री. सचिन लंगुटेतहसिलदार आटपाडीatpadithasildar[at]gmail[dot]com7387433462
श्री.मारुती बोरकरउपविभागीय अधिकारी, कडेगावsdokadegaon[at]gmail[dot]com02347-242624