बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय - विभाग प्रमुख

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
डॉ.राजा दयानिधी भा.प्र.से.जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारीcollector[dot]sangli[at]maharashtra[dot]gov[dot]in0233-2602001
श्रीमती. स्वाती देशमुखअपर जिल्‍हाधिकारीadcsangli[at]gmail[dot]com0233-2602889
श्रीमती ज्योती पाटीलनिवासी उपजिल्‍हाधिकारीrdcsangli[at]gmail[dot]com0233-2600059
श्री. यासीन पटेलजिल्हा सूचना-विज्ञान अधिकारीmahsan[at]nic[dot]in02332600600
श्री. राजीव शिंदेउपजिल्‍हाधिकारी महसूलtenencysangli[at]gmail[dot]com
श्री. अमित माळीउपजिल्‍हाधिकारी रोहयोdcegs[at]gmail[dot]com0233-2600707
श्री. आशिष बारकुलजिल्‍हा पुरवठा अधिकारीdsosangli01[at]gmail[dot]com0233-2600512
श्री. रघुनाथ पोटेउपजिल्‍हाधिकारी पुनर्वसनdrosangli[at]gmail[dot]com
श्री. मारुती बोरकरउपजिल्‍हाधिकारी भूसंपादन क्र. 6sanglidclaq6[at]gmail[dot]com
डॉ विकास खरातउपजिल्‍हाधिकारी भूसंपादन क्र. 7dycollectorslao7[at]gmail[dot]com

जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
श्री.उत्तम दिघेउपविभागीय अधिकारी मिरजsdomiraj[at]gmail[dot]com0233-2222683
श्रीमती अपर्णा धुमाळतहसिलदार, मिरजmirajtahsildar[at]gmail[dot]com0233-2222682
डॉ. अर्चना पाटीलअप्पर तहसिलदार, सांगलीsangliappartahsildar[at]gmail[dot]com
श्री.बी.जे.गोरेतहसिलदार कवठेमहांकाळkmtahsildar[at]gmail[dot]com02341-222039
श्री. रवी रांजणेतहसिलदार तासगावtastahsildar[at]gmail[dot]com02346-250630
श्री. जोगेंद्र कट्यारेउपविभागीय अधिकारी जतsdojath5[at]gmail[dot]com02344-246134
श्री. जीवन बनसोडेतह‍सिलदार जतjathtahsildar[at]gmail[dot]com02344-246234
श्री. सुधाकर माघाडेअपर तहसिलदार, संखaddi[dot]tahsildarsankh[at]gmail[dot]com02344-227234
श्री. संतोष भोरउपविभागीय अधिकारी विटाsdovita[at]gmail[dot]com02347-272777
श्री.उदयसिंह गायकवाडतहसिलदार खानापूरtahsildarvita[at]gmail[dot]com02347-272626