बंद

विटा पोस्ट ऑफिस

नगरपालिका बिल्डींग, मायणी रोड, विटा - ४१५ ३११

ईमेल : viteso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02347-272059