बंद

साखर कारखाने

अ. क्र. नाव दूरध्वनी क्र.
वसंतदादा साखर कारखाना, सांगली. (०२३३) २३१०६११ – १५
विश्वास साखर कारखाना, चिखली. (०२३४५) २३१००२ – ०३
राजारामबापू साखर कारखाना, साखराळे. शाखा १ ९९१०९००१०१ – १०७
राजारामबापू साखर कारखाना, वाटेगाव. शाखा २ ९९७०९००१०६ – १०७
राजारामबापू साखर कारखाना, सर्वोदय. शाखा ३ (०२३४२) २४८७८५
हुतात्मा साखर कारखाना, वाळवा. (०२३४२) २६७५३८ – ४०
माणगंगा साखर कारखाना, आटपाडी. (०२३४३) २२०३४० – ४३
श्री महांकाली साखर कारखाना, कवठे महांकाळ (०२३४१) २२२०६४ – ६५
सोनहिरा साखर कारखाना, वांगी. (०२३४७) २३५५७९
१० क्रांती साखर कारखाना, कुंडल. (०२३४६) २७१६०१
११ मोहनराव शिंदे साखर कारखाना, आरग. ८६०००२५९०१ – ०३
१२ केन अग्रो साखर कारखाना, रायगाव. (०२३४७) २४५१४८ – ४९
१३ तासगाव / गणपती संघ साखर कारखाना, तुर्ची. (०२३४६) २३९५७१ – ७४