लोकप्रतिनिधी

नाव मा. श्री. सुभाष देशमुख
पद सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग तथा पालकमंत्री सांगली जिल्हा .
मतदार संघ सोलापूर दक्षिण
घरचा पत्ता सह्याद्री नगर, सोलापूर.
फोन नं. ९९२३३३३३४४
नाव मा. श्री. सदाभाऊ खोत
पद राज्यमंत्री कृषि व फलोत्पादन, पणन
मतदार संघ विधान परिषद, सांगली
घरचा पत्ता मु. पो. इस्लामपूर ता. वाळवा, सांगली.
फोन नं. ०२३४२-२२४९००
नाव मा. श्री. संजयकाका पाटील
पद खासदार
मतदार संघ ४४ सांगली
घरचा पत्ता मु.पो. चिंचणी ता. तासगाव जि. सांगली
फोन नं. ०९८२२८०४००४
नाव मा. श्री. राजू शेट्टी
पद खासदार
मतदार संघ ४८ - हातकनंगले
घरचा पत्ता अर्जुनवाड रोड, ता. शिरोळ, कोल्हापूर
फोन नं. ०२३२२ - २३६५९७
नाव मा. डॉ. पतंगराव कदम
पद आमदार
मतदार संघ २८५ - पलूस - कडेगाव
घरचा पत्ता मु.पो.सोनसळ, शिरसगाव ता.कडेगाव, सांगली.
फोन नं. ९८७०४८९९९९
नाव मा. श्री. जयंतराव पाटील
पद आमदार
मतदार संघ २८३ - वाळवा
घरचा पत्ता मु. पो. राजारामबापू नगर, साखराळे ता. वाळवा, सांगली.
फोन नं. ०२३४२ - २२०८७१
नाव मा. श्री. शिवाजीराव नाईक
पद आमदार
मतदार संघ २८४ - शिराळा
घरचा पत्ता ता. शिराळा जि. सांगली
फोन नं. ९४२३०३६७००
नाव मा. श्री. सुरेशभाऊ खाडे
पद आमदार
मतदार संघ २८१ - मिरज
घरचा पत्ता “प्रल्हाद” अपार्टमेंट, ब्राम्हणपुरी ता.मिरज, सांगली.
फोन नं. ९८५०५०९८८०, ०२३३ - २२२२४२४
नाव मा. श्री. अनिलभाऊ बाबर
पद आमदार
मतदार संघ २८६ - खानापूर
घरचा पत्ता ता. खानापूर जि. सांगली
फोन नं. ९०४९१०९९९९
नाव मा. श्री. सुधीरदादा गाडगीळ
पद आमदार
मतदार संघ २८२ - सांगली
घरचा पत्ता सांगली.
फोन नं. ९८२३१५९९५९
नाव मा. श्री. विलासराव जगताप
पद आमदार
मतदार संघ २८८ - जत
घरचा पत्ता मु.पो. जत, ता. जत जि. सांगली
फोन नं. ९८२१३२४६५२
नाव मा. श्रीमती. सुमनताई पाटील
पद आमदार
मतदार संघ २८७ - तासगाव - कवठे महांकाळ
घरचा पत्ता मु. पो. अंजनी, ता. तासगाव, सांगली.
फोन नं. ९८७००३३३३३, ९८२१५९३०००
© २०१३ जिल्हाधिकरी कार्यालय, सांगली.
विकसीत करते जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्र, सांगली.
Collector Office Sangli