जिल्ह्यातील अधिकारी > जिल्हा परिषद मागे

जिल्हा परिषद
क्र.पद अधिकार्याचे नाव दूरध्वनी क्र.
कार्यालय निवासभ्रमणध्वनी
1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. एस. एम. लोखंडे2373008 2372720 9967835606
2.अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. दिलीप पाटील 23288492304915 7798925481
3.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्वसाधारण)श्री. विक्रांत बगाडे 2372725 9673805252
4.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.वि.) श्री. अडसूळ 2372726 9423530500
5.बाल विकास अधिकारी श्री. किरण जाधव2325914 9763051111
6.जिल्हा आरोग्य अधिकारी श्री. हंकारे 2373032 9422618468
7.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्रीमती. पाटोळे2372865 23727329011077910
8.जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. जमदाडे 2305286 9422463206
9.कार्यकारी अभियंता (इ. व द.) श्री. चव्हाण 2372719 9922112511
10.कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणी पुरवठा) श्री. सदिगले 23766502625499 9822077211
11.प्रकल्प अधिकारी (जि.ग्रा.वि.यं.) श्री. अजयकुमार माने 2375318 9423044516
12.कार्यकारी अभियंता (छो.पा.वि.) श्री. हवेलीकर 2373028 9423628158
13.शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) श्रीमती. पुन्ने 2372717 9850354968
14. शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) श्री. यादव 2377554 9960628738
© २०१३ जिल्हाधिकरी कार्यालय, सांगली.
विकसीत करते जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्र, सांगली.
Collector Office Sangli