जिल्ह्यातील अधिकारी > साखर कारखाने मागे

साखर कारखाने
क्र.नावदूरध्वनी क्र.Fax क्र.
1 वसंतदादा साखर कारखाना, सांगली.(०२३३) २३१०६११ - १५(०२३३) २३१०६१९
2 विश्वास साखर कारखाना, चिखली. (०२३४५) २३१००२ - ०३(०२३४५) २३१००६
3 राजारामबापू साखर कारखाना, साखराळे. शाखा १९९१०९००१०१ - १०७(०२३४२) २२०८६९
4 राजारामबापू साखर कारखाना, वाटेगाव. शाखा २९९७०९००१०६ - १०७
5 राजारामबापू साखर कारखाना, सर्वोदय. शाखा ३ 9970900110
6 हुतात्मा साखर कारखाना, वाळवा.(०२३४२) २६७५३८ - ४०(०२३४२) २६७५३९
7 माणगंगा साखर कारखाना, आटपाडी.(०२३४३) २२०३४० - ४३(०२३४३) २२०३३४
8 श्री महांकाली साखर कारखाना, कवठे महांकाळ(०२३४१) २२२०६४ - ६५ (०२३४१) २२२१३४
9 सोनहिरा साखर कारखाना, वांगी.(०२३४७) २३५५७९(०२३४७) २३५८०३
10 क्रांती साखर कारखाना, कुंडल. (०२३४६) २७१६०१(०२३४६) २७१६०२
11 मोहनराव शिंदे / रेणुका साखर कारखाना, आरग. ८६०००२५९०१ - ०३(०२३३) २२६४२७६
12 केन अग्रो साखर कारखाना, रायगाव. (०२३४७) २४५१४८ - ४९ (०२३४७) २४५१६६
13 तासगाव / गणपती संघ साखर कारखाना, तुर्ची.(०२३४६) २३९५७१ - ७४(०२३४६) २३९५७५
© २०१३ जिल्हाधिकरी कार्यालय, सांगली.
विकसीत करते जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्र, सांगली.
Collector Office Sangli