जिल्ह्यातील अधिकारी >सार्वजनिक बांधकाम खाते मागे

सार्वजनिक बांधकाम खाते
क्र.पद अधिकार्याचे नाव दूरध्वनी क्र.
कार्यालय निवासभ्रमणध्वनी
1.अधीक्षक अभियंत, सा. बां. वि. कोल्हापूरश्री. डी. वाय. पाटील (०२३१) २६५४८६१ 8888000300
2.कार्यकारी अभियंता सा. बां. वि. मिरज श्री. एम. व्ही. खद्दे 2222665 9970505239
3.शाखा अभियंता सा. बां. वि.श्री. काळे2222665 9665036784
4.शाखा अभियंता सा. बां. वि.श्री. दामले 9423871661
5.शाखा अभियंता सा. बां. वि.श्री. जाधव 9822028183
6.शाखा अभियंता जिल्हाधिकारी कार्यालय (मेन्टेनन्स)श्री. बोलीशेट्टी 9011061999
7.शाखा अभियंता इलेक्ट्रिक विभाग सा. बां. वि. सांगली श्री. सी. बी. पाटील2232148 9822543727
8. अभियंता (प) सा. बां. वि. सांगली श्री. मुनगिलवार 2375889 9403862656
9.शाखा अभियंता (प) सा. बां. वि.श्री. वाघमारे 9881151607
10.उप अभियंता (प) सा. बां. वि. सांगलीश्री. आर. आर. पाटील 9850044408
10.उप अभियंता सा. बां. वि. सांगली श्री. मोहिते 2373266 9323399719
© २०१३ जिल्हाधिकरी कार्यालय, सांगली.
विकसीत करते जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्र, सांगली.
Collector Office Sangli