जिल्ह्यातील अधिकारी > पोलीस खाते मागे

पोलीस खाते
क्र.पद अधिकार्याचे नाव दूरध्वनी क्र.
कार्यालय निवासभ्रमणध्वनी
1.विशेष पोलीस महानिरिक्षक(कोल्हापूर रेंज)मा.श्री.तुकाराम चव्हाण(०२३१) २६५६५६८ (०२३१) २६५६५६९९८२१८९५२९६
2.पोलीस अधीक्षक श्री. दिलीप सावंत (०२३३) २६७२३२३(०२३३) २६७१२२१९८२१८९५२९६
3.अप्पर पोलीस अधीक्षक श्री. दिगंबर प्रधान(०२३३) २६७२५५० (०२३३) २६७२०१८९९२३१८५५६६
4.होम पोलीस अधीक्षकश्री. किशोर करांडे (०२३३) २६७१०४२ ९८२२०५७६९९
5.एस. डी.पी.ओ. सांगली शहरश्रीमती. कविता नेरकर(०२३३) २३७७७४४(०२३३) २६७१५७७८८५००५११००
6.पी. आय. ग्रामीणश्री. बेलम(०२३३) २३७३२२२ ९९२३१८६४५६
7.पी.आय. ट्राफिकश्री. कुंभार(०२३३) २३७७४३३ ९९२३९४७१७१
8.एस. डी.पी.ओ. जतश्रीमती. पोर्णिमा चौगुले(०२३४४) २४७९०० ९७६७१०८५७९
9.एस. डी.पी.ओ. तासगावश्री. विवेक पाटील(०२३४६) २४२२०० ८८०५१४३१००
10एस. डी.पी.ओ. विटाश्री. विवेक पाटील(०२३४७) २७६११६ ८८०५१४३१००
11एस. डी.पी.ओ. इस्लामपूर श्री. लक्ष्मीकांत पाटील(०२३४२) २२२०५९ ९९२३१२२३३२
12उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीश्री. हेमंत तोडकर(०२३३) २३७३०९५ ९७६५५२५०५०
13पी.आय. भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती श्री. बाबर ९८२३०२४०५५
14पी.आय. भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीश्री. सुरवसे ९८२३२५७५६६
© २०१३ जिल्हाधिकरी कार्यालय, सांगली.
विकसीत करते जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्र, सांगली.
Collector Office Sangli