जिल्ह्यातील अधिकारी > महानगरपालिका मागे

महानगरपालिका
क्र.पद अधिकार्याचे नाव दूरध्वनी क्र.
कार्यालय निवासभ्रमणध्वनी
1. आयुक्त मनपा श्री. ए. वाय. कारचे2323167 9422054748
2.उपायुक्त श्री. दिवटे 9657042666
3. उपायुक्त, मिरजश्री. एन. जी. कापडणीस 9822185914
4.वैद्यकीय अधिकारी श्री. हंकारे 9822185921
5. आरोग्याधिकारीश्री. सुनील आंबोळे 9822185938
6.जकात अधीक्षक श्री. लोंढे 9822185928
7.अग्निशामक अधिकारी श्री. दुधाळ 9822185923
8. नगर अभियंताश्री. सोनावणे 9822185934
9. पाणीपुरवठा अभियंताश्री. पाटील 9822185982
10.प्रशासन अधिकारी, प्राथमिक शिक्षण मंडळ श्री. मोहिते 2372550 9226659719
11.गार्डन अधिकारी श्री. पाटील 9822416022
© २०१३ जिल्हाधिकरी कार्यालय, सांगली.
विकसीत करते जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्र, सांगली.
Collector Office Sangli