जिल्ह्यातील अधिकारी > सिंचाई विभाग मागे

सिंचाई विभाग
क्र.पद अधिकार्याचे नाव दूरध्वनी क्र.
कार्यालय निवासभ्रमणध्वनी
1.कार्यकारी संचालक कृष्णा खोरे विकास महामंडळ पुणे श्री. उपासे (०२०) २६१३४९३१ 9767527069
2.कृष्णा कोयना उपसा मंडळश्री. घोलप2302526 9922888775
3.कृष्णा कोयना उपसा मंडळ श्री. बाडकर 2302526 9011040535
4.कार्यकारी अभियंता म्हैशाळ - १ श्री. धुळे 2302688 9422968685
5.कार्यकारी अभियंता म्हैशाळ - २श्री. धुमाळ 9822016291
6.कार्यकारी अभियंता ताकारी पंपगृह श्री. डोईफोडे (०२३४७) २५०३४० 9850154805
7.अधीक्षक अभियंता सां. पा. मं.श्री. मोहिते 2302709 9420033333
8.अधीक्षक सहाय्यक अभियंता सां. पा. मं. श्री. करांजगे 9422614057
9.कार्यकारी अभियंता सां. पा. मं.श्री. सूर्यवंशी2302925 9890394852
10.कार्यकारी अभियंता को. पा. वि. कोल्हापूर श्री. मोरे (०२३१) २६५४७३६ 9422600785
11.कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे विभाग सांगली श्री. के.बी. पाटील 2302654 9890971777
12.कार्यकारी अभियंता टेंभू श्री. शिंदे 2302496 9423511830
13.कार्यकारी अभियंता ओगलेवाडी टेंभू - कराड श्री. सुर्वे (०२१६४) २७१३२७ 9922494936
14.कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभाग श्री. चिले 23027709 9420015490
© २०१३ जिल्हाधिकरी कार्यालय, सांगली.
विकसीत करते जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्र, सांगली.
Collector Office Sangli