जिल्ह्यातील अधिकारी > न्यायालय मागे

Court
Sr.No.DesignationName Of OfficerTelephone No.
OfficeResidence
1.District and Sessions Judge
2.Addnl. District and Sessions Judge
3.2nd Addnl. District and Sessions Judge
4.3rd Addnl. District and Sessions Judge
5.4th Addnl. District and Sessions Judge
6.5th Addnl. District and Sessions Judge
7.Additional District Judge
8.1st Adhoc & Addnl. District Judge Sangli
9.2nd Adhoc & Addnl. District Judge Sangli
10.All Judges List Of Sangli District With their respected taluka name
© २०१३ जिल्हाधिकरी कार्यालय, सांगली.
विकसीत करते जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्र, सांगली.
Collector Office Sangli