जिल्ह्यातील अधिकारी > जिल्हाधिकारी कार्यालय मागे

जिल्हाधिकारी कार्यालय
अ.क्र.पद अधिकाऱ्याचे नाव दूरध्वनी क्र.
कार्यालय निवासभ्रमणध्वनी
1.जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी श्री. शेखर गायकवाड (भा.प्र.से.) 2373001 2373003
2.अप्पर जिल्हाधिकारीश्री. संजयसिंह चव्हाण 2372889 2377676
3.निवासी उपजिल्हाधिकारीश्री. त्रिगुण कुलकर्णी 2326824 2323195 8108111811
4.जिल्हा पुरवठा अधिकारी 2373512
5.जिल्हा उपनिवडणूक अधिकारी श्री. मिनाज मुल्ला 2326200 9423326601
6.रोहयो उपजिल्हाधिकारीश्रीमती. किरण कुलकर्णी 23737079422907230
7.महसुल उपजिल्हाधिकारी श्री. साहेबराव गायकवाड 2326200 9922501463
8.जिल्हा पुनर्वसन अधिकारीश्रीमती. आरती भोसले 23760199822332298
9.एस.एल.ए.ओ. क्र .१श्री. शंकरराव भोसले2211217 953042747
9.एस.एल.ए.ओ. क्र .६श्री. तुषार ठोंबरे 22112179823167720
9.एस.एल.ए.ओ. क्र .७श्री. अरविंद कोळी2211217 9850495019
10.एस.एल.ए.ओ. क्र. ९
11.उपविभागीय अधिकारी मिरजश्री. विकास खरात(0233) 2222683(0233) 22229048275913934
12.उपविभागीय अधिकारी विटा श्रीमती. अश्विनी जिरंगे(02347) 272777(02347) 272555 9960157646
13. उपविभागीय अधिकारी वाळवाश्री. राजेंद्रकुमार जाधव (02342) 225673(02342) 221173 9850114447
14. उपविभागीय अधिकारी जतश्री. अशोक पाटील(02344) 246134 9423002300
15. उपविभागीय अधिकारी कडेगाव श्री. प्रवीण साळुंके(02374) 242624 9421583573
16.जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. जयसिंग मेहेत्रे2373525 9869042468
17.जिल्हा सुचना-विज्ञान अधिकारी (NIC)श्री. के. एम. दास 9881036558
18.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारीकर्नल प्रदीप ढोले2671711 9420699845
19.जिल्हा प्रकल्प अधिकारी (नगरपालिका प्रशासन)
20.तहसिलदार , महसूलश्री. योगेश खरमाटे२३२६८२४ 9765599599
21.तहसिलदार , सर्वसाधारणश्रीमती. सोनिया घुगे २३२६८२४ 9822068053
22.तहसिलदार (संगायो सांगली शहर)
© २०१३ जिल्हाधिकरी कार्यालय, सांगली.
विकसीत करते जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्र, सांगली.
Collector Office Sangli